م غ ل طاي

م غ ل طاي

.

2023-06-10
    ضمائر متصلة